Analiza chemisorpcji oraz sorpcji gazów i par cieczy

 

Adsorpcja gazów jest cenną metodą pomiarową, która umożliwia analizę własności różnych sorbentów. Analizy wykonywane metodą sorpcji wykorzystują dwa rodzaje oddziaływań molekuł gazu z powierzchnią analizowanych materiałów:

  • Sorpcja fizyczna: Molekuły gazu są adsorbowane na powierzchni próbek dzięki słabym odziaływaniom powierzchniowym. Pomiary wymagają zanurzenia próbek w chłodziwie kriogenicznym (np. ciekły azot). Metoda ta pozwala na pomiar powierzchni właściwej i porowatości w zakresie mezo lub mezo i mikroporów.
  • Sorpcja chemiczna (chemisorpcja): Molekuły gazów są adsorbowane na powierzchni poprzez tworzenie silnych wiązań chemicznych pomiędzy molekułami a centrami aktywnymi na powierzchni próbek. Pomiary te wymagają dostarczenia energii potrzebnej do zainicjowania reakcji chemicznych dlatego próbki umieszczane są w piecu wysokotemperaturowym. Metoda ta pozwala na pomiar aktywnej powierzchni metalu, średniego rozmiaru krystalitów oraz uzyskiwanie profili temperaturowych TPR (termo programowana redukcja), TPD (termo programowana desorpcja), TPO (termo programowane utlenianie).

Firma Quantachrome Instruments oprócz urządzeń do analizy sorpcji fizycznej i chemicznej gazów oferuje także:

  • Urządzenia do pomiaru sorpcji par cieczy.
  • Urządzenia do pomiaru sorpcji gazów przy wysokim ciśnieniu.

Autosorb iQ-C to najbardziej wszechstronne urządzenie zapewniające możliwość pełnej charakteryzacji katalizatorów metodami analizy sorpcji fizycznej (w tym pomiar dystrybucji mikroporów), sorpcji chemicznej, metodami TPR/TPD/TPO, analizy przy pomocy zintegrowanego spektrometru masowego, modułu sorpcji par i wielu innych dodatkowych możliwości. Co ważne urządzenie jest przygotowane do rozbudowy o większość ze wspomnianych opcji bez konieczności wymiany całego aparatu. Rozbudowa odbywa się w miejscu instalacji bez konieczności wysyłania urządzenia do producenta. Aparat w wersji iQ-C umożliwia pomiary aktywnej powierzchni i innych parametrów katalizatorów. W wersji Autosorb iQ-TPX urządzenie umożliwia pomiar chemisorpcji w przepływie metodami termoprogramowanej redukcji, desorpcji i utleniania. Więcej...

Urządzenie ChemBet TPR/TPD/TPO jest prostym i szybkim aparatem do pomiarów chemisorpcji. Zaletą urządzenia jest bardzo prosta i niezawodna konstrukcja, która została oparta na sprawdzonych rozwiązaniach. Urządzenie jest obsługiwane ręcznie natomiast rejestracja danych odbywa się przy pomocy komputera PC. Urządzenie umożliwia także pomiary sorpcji fizycznej (BET) i pomiar powierzchni właściwej. Aparat może zostać rozbudowany o spektrometr masowy, zewnętrzne urządzenie do przygotowywania wymaganych mieszanek gazów. Więcej...

ChemBet Pulsar to zaitomatyzowana wersja aparatu ChemBet. Wersja Pulsar wyposażona jest w możliwość definiowania parametrów eksperymentów typu TPR/TPD/TPO z poziomu komputera PC. Możliwe jest zdefiniowanie wielokrotnych eksperymentów, które następnie realizowane są automatycznie. Urządzenie wyposażone jest w automatyczną kontrolę zaworów dozujących poszczególne gazy oraz automatyczną pętlę dozującą, która pozwala na automatyczne pomiary metodą gas titration. Więcej...

Urządzenie iSorb to najnowszej generacji aparat przeznaczony do pomiarów wysokociśnieniowej sorpcji gazów. Urządzenie może być wyposażone w jeden lub dwa porty pomiarowe. Maksymalne ciśnienie pomiaru to 100 bar lub 200 bar. Aparat wyposażony w układ próżniowy i układ odgazowania próbek. Urządzenie może być wyposażone w dodatkowe akcesoria umożliwiające prowadzenie pomiarów w szerokim zakresie temperatur; od temperatur cieczy kriogenicznych (uzyskiwanych przy pomocy opcjonalnego urządzenia Crycooler) do 100oC (przy pomocy opcjonalnego cyrkulatora). Więcej...

Urządzenie Aquadyne dvs to urządzenie termograwimetryczne do pomiarów sorpcji wody. Urządzenie umożliwia pomiar jednej lub dwóch próbek równocześnie. Urządzenie jest doskonałym narzędziem do analizy materiałów, dla których istotnym parametrem jest ich oddziaływanie z wodą. Urządzenie pozwala określić kinetykę sorpcji wody, procentową zdolność sorpcyjną wody badanego materiału. Parametry te są istotne w badaniach nad stabilnością materiałów, czasem przechowywania różnych produktów w zależności od warunków środowiska itp. Więcej...