Ogólne Warunki Sprzedaży firmy Uni-Export Instruments Polska

1. Niniejsze Ogólne warunki umów sprzedaży /dalej Ogólne warunki/ dotyczą wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Uni-Export Instrument Polska w Warszawie przy ul. Ludwika Kickiego 4A lok. 50 (04-369 Warszawa), NIP: 665-118-17-21, REGON: 015609270/dalej Uni-Export lub Sprzedawca/.
2. Uni-Export posiada w ofercie produkty wskazane na stronie internetowej oraz inne, które są legalne i posiadają gwarancję producenta /dalej towary lub produkty/.

3. Niniejsze Ogólne warunki są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.uni-export.com.pl, Kontrahent może się z nimi z łatwością zapoznać, a zatem uznaje się, że wraz z zawarciem umowy Kontrahent przyjmuje do wiadomości ich istnienie i treść. Nadto wraz z zawarciem umowy Kontrahentowi przekazywana jest informacja o istnieniu Ogólnych warunków.
4. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do każdej zawartej z Uni-Export umowy, są jej integralną częścią, są Kontrahentom znane i powszechnie obowiązujące.
5. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43¹ kodeksu cywilnego, którzy zawierają z Uni-Export umowę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową /dalej Kontrahent lub Kupujący/.
6. W zakresie sprzedaży części, sprzętu, urządzeń bądź innych ruchomości przez Sprzedawcę wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych niż niniejsze Ogólne warunki, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Kupującego. Stosowanie niniejszych Ogólnych warunków może zostać wyłączone tylko i wyłącznie poprzez zawarcie pomiędzy Uni-Export a Kontrahentem odrębnej umowy wyraźnie i wprost stosowanie niniejszych Ogólnych warunków uchylającej.

7. Niniejsze Ogólne warunki dotyczą zawierania umów sprzedaży towarów, na które zamówienie zostało przez Kontrahentów złożone w każdej dostępnej w Uni-Export formie, między innymi bezpośrednio w biurze Uni-Export oraz za pośrednictwem Internetu.
8. Zamówienia w Uni-Export składa się bezpośrednio w siedzibie Uni-Export, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także faxu lub innych dostępnych form komunikacji.
9. Strona internetowa www.uni-export.com.plmoże być dla Kupujących źródłem informacji o produktach, natomiast nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, podobnie jak nie stanowią oferty żadne informacje reklamowe, cenniki czy ogłoszenia.
10. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie internetowej przysługują Uni-Export. Nie dotyczy to opisów produktów przygotowywanych przez producentów w celach informacyjnych. Informacje odnoszące się do produktów w tym w szczególności do wymiarów, wagi lub ceny, a także zdjęcia i opisy, widniejące na stronie internetowej lub zawarte albo dołączone do materiałów handlowych i reklamowych przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
11. Na prośbę Kupującego Uni-Export przedstawia ofertę sprzedaży, która podaje wiążące warunki sprzedaży i dostawy oraz aktualną cenę. Warunki sprzedaży, które nie są określone w ofercie reguluje niniejszy OWS.
12. Zamówienie złożone w terminie ważności oferty sprzedaży powinno zawierać dokładne oznaczenie Kupującego, jego danych i danych wymaganych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, wskazanie listy zamawianych towarów ze wskazaniem ich numerów referencyjnych, ich ilość i ewentualne komponenty, sposób dostawy lub odbiór osobisty oraz określenie sposobu płatności. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy.
13. Po otrzymaniu zamówienia Uni-Export niezwłocznie potwierdza przyjęcie go do realizacji. Z chwilą przesłania potwierdzenia Kupujący i Uni-Export zawierają umowę sprzedaży.
14. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Uni-Export w sytuacji, gdy z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w szczególności z powodu ziły wyższej albo zachowań Kupujacego lub osób trzecich (w tym poddostawców Uni-Export) dostarczenie i sprzedaż produktów jest niemożliwe, nadmiernie utrudnione lub wiąże się dla dla Uni-Export ze stratami.
15. W przypadku anulowania zamówienia Kupujący zostanie obciążony kosztami w wysokości 10% wartości złożonego zamówienia.
16. Ceny wskazane na stronie internetowej i w ofercie są cenami netto, do których doliczyć należy należny podatek VAT.
17. Transakcje realizowane są w PLN. W ofercie jest wskazana waluta, w której określona jest cena sprzedaży, sposób jej przeliczenia na PLN oraz wskazane koszty dodatkowe, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść, np. koszty transportu. Na wyraźną prośbę Kupującego istnieje możliwość zrealizowania transakcji w USD i EUR.
18. Uni-Export wystawi Kupującemu fakturę VAT, na której wskazany zostanie sposób i termin płatności. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie bankowym Uni-Export.
19. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonywaniu płatności wynikających z jakiegokolwiek zamówienia, Sprzedawca ma prawo wstrzymania realizacji jakichkolwiek umów zawartych z Kupującym do chwili uregulowania wszelkich zaległych płatności przez Kupującego.
20. W przypadku niezapłacenia przez Kupującego wskazanej w fakturze kwoty w przewidzianym terminie, Sprzedawca ma prawo wezwać Kupującego do zapłaty w terminie 3 dni pod rygorem odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego kary umownej należnej w przypadku odstąpienia w wysokości 25 % pełnej ceny sprzedaży.
21. Uni-Export przysługuje prawo własności sprzedanych towarów do czasu uiszczenia przez Kupującego wszelkich należności wynikających z zawartej umowy.
22. Odpowiedzialność za rzecz pomiędzy wydaniem rzeczy a przejściem prawa własności na Kupującego ponosi Kupujący.
23. Przy realizacji zamówień dostępne są następujące formy płatności: przelew na konto w banku wskazane w fakturze VAT.
24. Uni-Export wyda Kontrahentowi towar w terminie określonym w umowie, ewentualnie wcześniej – po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kontrahentem. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru w terminie uzgodnionym przez Strony, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami składowania towaru w wysokości 0,1 % ceny towaru za każdy dzień opóźnienia.
25. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszych Ogólnych warunkach oraz w przepisach prawa, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy zachodzi obawa niewypłacalności Kupującego lub otwarte zostanie wobec niego postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub też zostanie złożony wniosek o upadłość.
26. W razie opóźnień w realizacji zamówienia Uni-Export poinformuje o tym niezwłocznie Kupującego.
27. Opóźnienie w realizacji zamówienia nie przekraczające 30 dni roboczych nie może być powodem odstąpienia Kupującego od umowy, ani też żądania odszkodowania.

28. Sprzedawca może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych określonych w niniejszych Ogólnych warunkach. Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w niniejszych Ogólnych warunkach może być zrealizowane nie później niż w ciągu roku po zawarciu umowy.
29. W zamówieniu Kontrahent może określić także preferowaną formę dostarczenia mu towaru przez Uni-Export. Koszty transportu towaru ponosi Kontrahent.
30. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze.
31. Za działania lub zaniechania przewoźnika odpowiada przewoźnik.
32. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kontrahenta z chwilą wydania mu towaru lub wydania go przewoźnikowi celem przetransportowania.
33. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Uni-Export w przypadku, gdy ujawni wady mechaniczne powstałe w trakcie transportu lub jeśli towar jest niezgodny z zamówieniem. Warunkiem odpowiedzialności jest jednak zgłoszenie wady w obecności kuriera w trakcie odbierania towaru, który nie odpowiada zamówieniu lub jest wadliwy i sporządzenie odpowiedniej adnotacji na liście przewozowym.
34. Wszystkie towary sprzedawane przez Uni-Export są objęte 12 miesięczną gwarancją, chyba że co innego zostało wskazane w ofercie lub w opisie towaru na stronie internetowej, instrukcji bądź w innych materiałach.
35. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad towarów, o ile zostaną one zgłoszone przez Kupującego na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru lub w przypadku, gdy wady powstały później, od momentu się ich ujawnienia. Niezgłoszenie wad w tym terminie powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji w zakresie tych wad.
36. Do reklamowanego towaru dołączyć należy opis wady lub niezgodności z zamówieniem, wydruk zamówienia, potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dowód zapłaty oraz kwartę gwarancyjną jeśli została wydana.
37. Zbadanie produktu nastąpi niezwłocznie po dniu dostarczenia go do Kontrahenta, w przypadku, gdy charakter reklamowanego produktu nie pozwala na jego przesłanie Sprzedawcy zbadanie i naprawa produktu nastąpi w miejscu jego przechowywania.
38. Uni-Export rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia towaru, jeśli takie są uzgodnienia.
39. W przypadku uwzględnienia reklamacji produkt zostaje wymieniony na nowy lub naprawiony. Tylko w przypadku gdyby było to niemożliwe Uni-Export zwróci Zamawiającemu wpłacone środki.
40. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

a. wykonywania napraw lub zmian w zakupionym towarze we własnym zakresie;

b. eksploatacji zakupionych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją;

c.  stosowania w urządzeniach, materiałów zamiennych lub nieoryginalnych;

d. niedokonania przeglądu gwarancyjnego w terminie, jeśli taki jest wymagany;
41. Odpowiedzialność Uni-Export ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny, jest ograniczona tylko do szkody rzeczywistej i nie obejmuje utraconych korzyści.
42. Uni-Export nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność produktu z opisem przygotowanym przez producenta.
43. Uni-Export nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu powstałe na skutek działania Kontrahenta, w szczególności na skutek nieumiejętnego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania.
44. Uni-Export nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub zawinione przez osoby trzecie.
45. Niniejsze Ogólne warunki mogą zostać przez Uni-Export zmienione. Zawsze obowiązuje wersja aktualna na dzień składania zamówienia.
46. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy uzyskane od siebie nawzajem informacje i dane.
47. Przeniesienie jakichkolwiek praw i obowiązków na osobę trzecią, wynikających z zawartej umowy sprzedaży, jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy.
48. Zawierając umowę Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) w celach związanych z realizacją umowy oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
49. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
50. Prawem właściwym dla zawartych umów jest prawo polskie.
51. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.