RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA SP. Z O.O.
z siedzibą na ul. Kickiego 4A lok. 50, 04-369 Warszawa, NIP: 779-254-21-27, REGON: 522667148 przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 1. Administratorem Państwa danych jest bezpośrednio firma UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA SP. Z O.O.
 2. Dane są pozyskiwane w wyniku przeprowadzanych czynności cywilno-prawnych sprzedaży/zakupu, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
 3. W skład posiadanych danych wchodzą wszystkie lub niektóre z wymienionych pozycji: imię, nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko, adres firmy wraz z powszechnie dostępnymi danymi firmy (KRS, NIP, Regon, …), adres firmowy do korespondencji i dostaw, numery służbowe telefonu i faksu, e-mail.
 4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z klientami i kontrahentami, a w szczególności:
  • gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.
  • gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  • gdy jest to niezbędne dla realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:
  • wykonywania umów kupna-sprzedaży oferowanych produktów i usług oraz prowadzenia rozmów techniczno-handlowych,
  • marketingu bezpośredniego,
  • finansowo – księgowych,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.
 1. Państwa dane osobowe są przekazywane wyłącznie (jeśli zaistnieje taka potrzeba):
  • operatorom pocztowym i logistycznym,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • organom upoważnionym przez prawo do otrzymywania danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na niezgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 8. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA SP. Z. O.O. prosimy o kontakt e-mailowy na adres: office@uni-export.com.pl